Opći uvjeti poslovanja


OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSREDOVANJA AGENCIJE BAGI IMMOBILIEN
Posrednik je dužan pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika poduzimati radnje u smislu nastojanja iznalaženja i dovođenja u vezu s nalogodavateljem osobe koja bi pregovarala o sklapanju kupoprodajnog ili inog ugovora koji ima za cilj prijenos i stjecanje prava vlasništva, kojim se ostvaruje interes nalogodavatelja.
 Uz obvezu iznalaženja osobe odnosno prilike za sklapanje ugovora, posrednik se, uz suradnju i obvijest nalogodavatelja, obvezuje posredovati u pregovorima, nastojati da se stranke dogovore i sklope ugovor na obostrano zadovoljstvo, obavještavati nalogo davatelja (prodavatelja/kupca) o okolnostima bitnim za zaključenje posla, pružiti pravnu potporu prilikom izrade pojedinih akata te dostaviti po zaključenju ugovora potrebnu dokumentaciju nadležnom Zk odjelu Općinskog suda radi uknjižbe prava vlasništva.
IZNOS NAKNADE
Službeni cjenik posrednika usklađen je sa Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. listopada 2007. godine.
KUPNJA
Provizija Agencije BAGI immobilien iznosi 3% (PDV nije uključen u cijenu) od postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine.
Provizija se naplaćuje od kupca ukoliko je ugovorena ili ukoliko je Agencija BAGI immobilien od strane kupca dobila pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine. BAGI immobilien zadržava pravo da promijeni visinu posredničke naknade, što se točno određuje ugovorom o posredovanju.
U slučaju u kojem Agencija BAGI immobilien ima isključivi posrednički Ugovor naplaćuje se provizija prema iznosu ugovorenom i navedenom u ugovoru.


PRODAJA
Provizija Agencije BAGI immobilien iznosi 3% (PDV nije uključen u cijenu) od postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine. BAGI immobilien zadržava pravo da promijeni visinu posredničke naknade, što se točno određuje ugovorom o posredovanju.
Kod nalogodavaca s kojim Agencija BAGI immobilien ima isključivi posrednički Ugovor provizija se naplaćuje prema iznosu ugovorenom i navedenom u ugovoru.


ZAMJENA
Provizija Agencije BAGI immobilien iznosi 3% ( PDV nije uključen u cijenu) i naplaćuje se od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom. BAGI immobilien zadržava pravo da promijeni visinu posredničke naknade, što se točno određuje ugovorom o posredovanju.

NAJAM/ZAKUP
Kod Ugovora o najmu/zakupu naplaćuje se postotak od iznosa mjesečne najamnine i to na slijedeći način:
Provizija od najmodavca i zakupodavca
75% (s PDV-om) minimalno
100% (s PDV-om) za najam ili zakup trajanja od 12-59 mjeseci
150% (s PDV-om) minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

Provizija od najmoprimca i zakupnika
75% (s PDV-om) minimalno za najam
100 % (s PDV-om) minimalno za zakup
100% (s PDV-om) za najam ili zakup trajanja od 12-59 mjeseci
150%(s PDV-om) minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

BAGI immobilien zadržava pravo da promijeni visinu posredničke naknade, što se točno određuje ugovorom o posredovanju.
PRESTANAK UGOVORA
Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju Ugovor o posredovanju, smatra se da je Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.
Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana. Nalogodavac može otkazati nalog za posredovanje pod uvjetom da opoziv nije protivan načelu savjesnosti. Postupak otkaza naloga s tim u svezi ne može pasti u nevrijeme s namjerom da se posrednika liši ili svjesno ošteti prava na naknadu.
Ukoliko Nalogodavac tijekom trajanja naloga za posredovanje, ili nakon njegovog opoziva, ne dužem od dvije godine, mimo Posrednika zaključi pravni posao s osobom s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, ili ga zaključi putem drugog posrednika, a koji ga je u vezu s trećom osobom doveo nakon Posrednika, smatrati će se da je postupio protivno savjesnosti (u smislu čl. 12. Zakona o obveznim odnosima), te je dužan Posredniku u cijelosti namiriti posredničku proviziju.Nalogodavac je dužan nadoknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.
Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog ugovora nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.