Cjenik in pogoji poslovanja

Podjetje BAGI Immobilien d.o.o. je registrirano pri Hrvaški gospodarski zbornici in deluje v skladu z Odločbo o izpolnjevanju pogojev za posredovanje v prometu z nepremičninami, ki jo je izdalo Ministrstvo Republike Hrvaške.

Naši agenti so vam na voljo, da vas seznanijo z vsemi pravicami in obveznostmi ter višino plačila za posredovanje.

CENIK posredniških provizij za posredovanje pri nakupu, menjavi, najemu in najemu nepremičnine, v skladu s čl. 27. in 28. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list št. 14/14).

Provizija se obračuna v odstotkih od celotnega zneska kupnine plus DDV.

NAKUP NEPREMIČNINE

Provizija Agencije BAGI immobilien znaša 3% (DDV ni vključen v ceno) od dosežene kupnine nepremičnine. BAGI immobilien si pridržuje pravico do spremembe višine plačila za posredovanje, ki je natančno določena s pogodbo o posredovanju.

PRODAJA NEPREMIČNIN

Provizija Agencije BAGI immobilien znaša 3% (DDV ni vključen v ceno) od dosežene kupnine nepremičnine. BAGI immobilien si pridržuje pravico do spremembe višine plačila za posredovanje, ki je natančno določena s pogodbo o posredovanju.

ZAMENJAVA NEPREMIČNINE

Provizija Agencije BAGI immobilien znaša 3% (DDV ni vključen v ceno) in jo zaračuna vsaka stranka v menjavi, odstotek pa se izračuna od vrednosti nepremičnine, ki jo stranka pridobi v menjavi. BAGI immobilien si pridržuje pravico do spremembe višine plačila za posredovanje, ki je natančno določena s pogodbo o posredovanju.

NAJEM/ODDAJA

V najemni pogodbi se v odstotkih od mesečne najemnine obračunava:
Provizija najemodajalca in najemodajalca
75% (z DDV) minimalno
100% (z DDV) za najem ali trajanje zakupa 12-59 mesecev
150 % (z DDV) minimalno za trajanje najema ali zakupa 60 mesecev (5 let) in več

Provizija od najemnika in najemnika
75% (z DDV) minimalno za najem
100% (z DDV) minimum za najem
100% (z DDV) za najem ali trajanje zakupa 12-59 mesecev
150 % (z DDV) minimalno za trajanje najema ali zakupa 60 mesecev (5 let) in več
BAGI immobilien si pridržuje pravico do spremembe višine plačila za posredovanje, ki je natančno določena s pogodbo o posredovanju.

ODPOVED POGODBE

Če se pogodbeni stranki ne dogovorita o roku za sklenitev pogodbe o posredovanju, se šteje, da je pogodba o nepremičninskem posredovanju sklenjena za določen čas 12 mesecev in se lahko po dogovoru strank večkrat podaljša.
Pogodba o posredovanju, sklenjena za določen čas, preneha s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, če pogodba, za katero se je posredovalo, ni bila sklenjena v tem času ali z odpovedjo katere od pogodbenih strank. Naročitelj lahko prekliče naročilo za posredovanje, če preklic ni v nasprotju z načelom vestnosti. V zvezi s tem ni mogoče posegati v postopek preklica naročila z namenom prikrajšanja ali zavestnega oškodovanja pravice do odškodnine.
Če naročitelj v času trajanja naročila za posredovanje oziroma po njegovem preklicu, največ dve leti, prek posrednika sklene pravni posel z osebo, s katero ga je posrednik spravil v stik, ali ga sklene prek drugega posrednika, ki ga je povezal s tretjo osebo, ki jo je pripeljala oseba za posrednikom, se bo štelo, da je ravnal proti svoji vesti (v smislu 12. člena zakona o obligacijskih razmerjih), in je dolžan plačati posredniško provizijo v celoti. . Naročitelj je dolžan posredniku povrniti nastale stroške, za katere je bilo sicer izrecno dogovorjeno, da jih naročitelj plača posebej.

Če naročitelj v roku, ki ni daljši od trajanja sklenjene pogodbe o posredovanju, po prenehanju te pogodbe sklene pravni posel, ki je v pretežni meri posledica ravnanja posrednika pred prenehanjem pogodbe o posredovanju, je dolžan posredovati posredniku, posredniku plačati posredniško provizijo v celoti.